Interiors Living Lab

Interiors Living Lab: Experimentació cocreació d'espais d'interiorisme en entorns virtuals i reals

Resum

La finalitat del Interiors Living Lab o Laboratori d'hàbitat és possibilitar la mesura dels comportament de l'usuari d'espais reals atenent a la configuració del seu interiorisme: tipus de productes emprats, ubicació, colors, il·luminació...

El Lab empra metodologies i tecnologies no invasives que possibiliten la detecció i anàlisi de la resposta biomètrica dels usuaris per tal d'identificar les seves emocions i variacions en el comportament.

L'anàlisi big data permet als gestors d'espais modificar l'interiorisme per tal d'estimular un canvi de comportament de l'usuari i, així, incrementar l'eficiència d'aquell espai. En entorns mèdics l'eficiència d'un espai pot ser mesurada en termes d'inducció de relaxació (nens abans de la consulta) o de rapidesa de la recuperació en post-operatoris. En entorns corporatius l'eficiència d'un espai pot millorar el tipus d'interacció que es pretén en els treballadors. En termes d'un establiment turístic l'alegria o l'estímul del consum.

Les tecnologies del Interiors Libing Lab són d'aplicació a qualsevol espai que permeti ser monitoritzat: hotels, hospitals, escoles, oficines... i el procediment emprat està dissenyat per tal de respectar el dret a la intimitat dels usuaris.

L'enfocament del lab en la fase inicial s'ha centrat en espais hotelers. Les dades obtingudes permeten la co-creació d'un espai amb tota la cadena de valor: dissenyadors de producte i marques, interioristes i gestors dels espais (hotels).

 

Resultat transferibles a les empreses

L'Interiors Living Lab ajudarà a les empreses a: 

  • Marques i dissenyadors de producte: experimentació de productes en espais reals com a eina pel desing thinking (testeig)
  • Interioristes: recolzament en la pressa de decisions de la configuració de l'interiorisme d'un espai
  • Gestors d'espais i promotors: maximitzar l'eficiència d'un espai en base a la reconfiguració del seu interiorisme
  • Aprofitar la tecnologia aplicable tant en visualització com en anàlisi de dades a l'abast.

 

 

Finançament

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en el creixement i l'ocupació. Iniciativa d'intervenció coordinada PECT TurisTIC en família, operació "Op. 11 de Laboratori d'hàbitat".

La inversió total del projecte és de 441.076,20€ dels quals 220.538,10 estan finançats pel fons FEDER.

L'objectiu temàtic d'aquest projecte és: "OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació"

Els indicadors d'avaluació dels resultats són els següents:

- Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació

- Percentatge d'empreses que realitzen innovacions tecnològiques

amb el suport:

 

 

 

 

 

 

Relació de contractes menors

Participants