Equip directiu

La Comissió delegada del patronat té com a funcions la direcció estratègica del clúster, la supervisió de l'operativa i el suport a l'equip tècnic.

Els membres de la Comissió delegada representen la cadena de valor del clúster i les empreses associades a CENFIM. Hi són representats fabricants de diferents especialitats productives de l'hàbitat, proveïdors i distribuïdors.

Els membres de la Comissió assumeixen una àrea de responsabilitat al clúster atenent a la capacitació per la seva experiència i la tipologia d'activitats de la seva empresa:

 

La Comissió Delegada es reuneix periòdicament. A més dels empresaris de l'equip directiu, assisteix a la mateixa el director de CENFIM.