PaEC PaIP

Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l'Hàbitat

Resum

El projecte té com a objectiu la creació de dues plataformes acceleradores de la competitivitat en el sector hàbitat: economia circular i innovació de producte. La Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC) té com a finalitat accelerar la transició de les empreses del sector hàbitat a un model econòmic més circular, que consideri des d'un punt de vista holístic aspectes de sostenibilitat aplicats al llarg de la cadena de valor. La Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) persegueix potenciar i accelerar la innovació de producte de l'hàbitat facilitant la integració ràpida en el procés de disseny tant de tendències estètiques com de noves funcionalitats. En ambdues plataformes, AMBIT desenvoluparà una sèrie de solucions preelaborades que permetran a les empreses una integració fàcil i econòmica en els seus processos amb una mínima customització.

Període d’execució: 01/01/2018 - 31/12/2020

L'objectiu temàtic d'aquest projecte és: "OT3. Millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola (en el cas del FEADER) i del sector de la pesca i l'aqüicultura (en el cas del FEMP)"

Els indicadors d'avaluació dels resultats són els següents:

- Empreses impactades per a actuacions de sensibilització, dinamització, conscienciació

- Nombre de PIMES exportadores regulars a nivell nacional

     

 

 

Resultats d'utilitat per a les empreses

En la Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC):

- Eines d’avaluació i gestió ambiental avançada (cadena de custòdia, gestió ambiental, ecoetiquetes, ecodisseny, economia circular, etc.).

- Estudis de viabilitat amb proves pilot i experimentació en valorització de residus.

En la Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP):

- Smart products i Smart spaces (Internet of Things - IoT)

- Metodologies d’innovació en producte

- Nous materials amb noves característiques, propietats i funcions

- Noves funcionalitats (IoT, entre d'altres)

 

Finançament

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Iniciativa d’intervenció coordinada PECT Ebrebiosfera, operació “Op.3.4. Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat”.

La inversió total del projecte és de 406.268,55€ dels quals 203.134,28 estan finançats pel fons FEDER.

amb el suport de la:

 

 

Relació de contractes menors:

 

Recursos del PECT Ebrebiosfera

https://www.ambitcluster.org/ca/recursos-del-pect-ebrebiosfera

 

Web del projecte

https://pect-ebrebiosfera.cat/

 

Participants